C L A R I N   A L K
alkaliczny preparat myjąco-czyszczący


SKŁAD i WŁASNOŚCI

CLARIN ALK jest alkalicznym, nie pieniącym, środkiem o wysokiej aktywności czyszczącej, z wodorotlenkiem sodu, dodatkami wspomagającymi i powierzchniowo-czynnymi. Wykazuje znacznie wyższe własności myjące niż czyste roztwory sody kaustycznej. Powierzchnie umyte preparatem pozostają wolne od nalotów kamienia alkalicznego - powstającego wskutek użycia twardej wody w procesach mycia, posiadają wysoki połysk, a woda dobrze z nich spływa. Działa w temperaturach niskich jak i w wysokich - do 80°C.

ZASTOSOWANIE
W przemyśle spożywczym (zwłaszcza w mleczarstwie, produkcji napojów i środków spożywczych) i w rolnictwie.
* alkaliczne mycie urządzeń w produkcji żywności
* przemysłowe mycie butelek i opakowań szklanych
* mycie opakowań z tworzyw sztucznych
* mycie pojemników i opakowań z z emalii, szkła i fajansu
* może być stosowany na powierzchniach ze stali szlachetnej, żeliwa szarego, stali kowalnej, szkła porcelany, kamionki i tworzyw sztucznych
* aluminium reaguje z preparatem przy wyższych stężeniach, długim czasie działania i wysokiej temperaturze

SPOSÓB UŻYCIA
* alkaliczne mycie urządzeń w przemyśle mleczarskim (do składowania i przerobu mleka, zbiorników, rurociągów, podgrzewaczy mleka, śmietany, serwatki, instalacji wyparnych i UHT): roztwór wodny 1-4%, 50-70°C, czas mycia 30-40 minut
* myjnia butelek zwrotnych: roztwór wodny 2-4%, 50-70°C
* produkcja napojów i środków spożywczych: - roztwór wodny l-2 %, 50-60°C, czas mycia 30-40 minut
* mycie opakowań z tworzyw sztucznych, emalii, porcelany, fajansu: roztwór wodny 1-2%, 50-60°C, czas mycia 30-40 minut
* preparat nie wymaga domieszek sody kaustycznej do kąpieli myjących
* czyszczenie kanalizacji , kratek spustowych, pojemników po paszach, szczotek: roztwór wodny 2-4 %, 50-60°C, czas mycia 30-40 minut
* usuwanie zabrudzeń zleżałych (przypalony tłuszcz, szare plamy pochodzenia białkowego): roztwór wodny 4-5 % preparatu, 60-80°C, czas mycia - zależny od stopnia zabrudzenia
* nasączanie mat odkażających: roztwór wodny 3-5%, 20-30°C
* po zastosowaniu preparatu czyszczone powierzchnie dokładnie spłukać wodą zdatną do picia
UWAGA: preparat można stosować w formie roztworu użytkowego, z możliwością wielokrotnego użycia, przy systematycznym uzupełnianiu stężenia. Zastosowanie preparatu eliminuje potrzebę domieszek sody kaustycznej do kąpieli myjących. * kontrola zawartości preparatu w kąpielach myjących:
  - miareczkowanie roztworem kwasu solnego wobec fenoloftaleiny
  - pomiar przewodnictwa właściwego roztworu /konduktometryczny/

DANE TECHNICZNE
Wygląd - przezroczysta , lekko mętna ciecz
Gęstość w temp. 20°C - 1,42 g/cm³
pH 1% roztworu wodnego - 12,5 - 12,7
Zawartość NaOH: powyżej 30%
Opakowania - kanistry po 30 kg i paletopojermniki po 1400 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
oznaczenie C substancja żrąca
Zagrożenia /R/:
R 35 - wywołuje poważne oparzenia
Określenia prawidłowego postępowania /S/:
S 2 - chronić przed dziećmi
S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
S 27 - zabrudzoną wilgotną odzież natychmiast zdjąć
S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody
S 36/37/39 - w trakcie pracy nosić odpowiedni ubiór: rękawice i okulary ochronne / osłonę twarzy
S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę)

Dokumentacja:
produkt krajowy, grupa asortymentowa "C", świadectwo PZH - HŻ/12543/02, karta charakterystyki MSDS PL.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości przesyłką kurierską ADR na koszt odbiorcy
b) większe ilości - wysyłka europaletą ADR (500-550 kg netto) na koszt odbiorcy

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl