C L A R I N  -  M D  
myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem


SKŁAD i WŁASNOŚCI

Alkaliczny, wydajnym koncentrat myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem. Zawiera podchloryn i wodorotlenek sodu oraz środki myjące. Skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białek i węglowodorów. Nie uszkadza czyszczonych powierzchni i nie stanowi obciążenia dla środowiska.

 • Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta preparat nie oddziaływuje na stal szlachetną, tworzywa sztuczne (PE, PP, PCV), ceramikę, beton.
 • Posiada następujące zalety: niskie stężenia robocze (od 0,15% obj.), nie potrzebna dodatkowa dezynfekcja, możliwe wielokrotne wykorzystanie roztoru roboczego (do 3 razy) z uzupełnianiem stężeń.

  ZASTOSOWANIE
  Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym.

 • Mleczarstwo - mycie instalacji chodnych, cystern, rurociągów, schładzalników, dezynfekcja płytek ceramicznych ścian i podłóg. Mycie i dezynfekcja aparatury do sezonowania śmietany, form do sera, itp.
 • Rolnictwo - mycie dojarek, rurociągów, schładzalników (naprzemiennie ze środkami kwaśnymi np. CLARIN K).
 • Browarnictwo - mycie i dezynfekcja rurociągów, cystern, podgrzewaczy, chłodni korzennych, wymienników ciepła, wężownic do piwa, napełniaczy oraz płytek ceramicznych ścian i podłóg, itp.
 • Produkcja napojów - mycie cystern sokowych, urządzeń impregnacji mieszanek, urządzeń do rozlewania, kadzi i zbiorników magazynowych, stołów roboczych.
 • Gastronomia - mycie i dezynfekcja przewodów do piwa i napojów, kontuarów, urządzeń czopowych, zbiorników do potraw, zbiorników do płukania, stołów roboczych, urządzeń pomocniczych i pomiarowych.

  SPOSÓB UŻYCIA

 • CLARIN-MD należy stosować wyłącznie w formie roztworów roboczych - o stężeniach od 0,15 do 0,5% objętościowych.
 • Temperatura mycia - 30-50°C.
 • Przy silnym zabrudzeniu lub niższych temperaturach mycia stężenie można podwyższyć do 2% obj.
 • Ze względu na zachowanie prawidłowego procesu dezynfekcji niezbędna jest kontrola zawartości aktywnego chloru w roztworze roboczym.
 • Następnie myte powierzchnie spłukać wodą zdatną do picia.
  Oznaczanie stężeń:
 • Pobrać pipetą pomiarową 50ml roztworu roboczego Clarin MD i przelać do kolby Erlenmeyera.
 • Dodać 32ml 0,1M roztworu jodku potasu - wymieszać , a do powstałego roztworu dodać 20 cm3 1M H2SO4
  UWAGA! Zawsze w pierwszej kolejności dodawać jodek potasu, a potem kwas siarkowy.
 • Próbkę należy niezwłocznie miareczkować 0,1N roztworem tiosiarczanu sodu do lekko żółtego zabarwienia, następnie dodać 1ml 1% roztworu skrobi i miareczkować do całkowitego odbarwienia. Zanotować ilość cm3 zmiareczkowanego 0,1N roztworu tiosiarczanu, ponowić analizę w celu zniwelowania błędów pomiarowych i uśrednić wynik.
 • Założenia:
  1) potencjał normalny układu J2/2J -> Eo = 0,535 V
  2) środowisko ma na tyle małe pH, że jodek potasu nie zawiera jodanu potasu KJO3 3) gramorównoważnik cząsteczki tiosiarczanu sodu wynosi 248,2.
  Zużycie tiosiarczanu sodowego x 0,06 = % obj. CLARIN'u MD
 • Pomiaru stężenia można dokonywać również za pomocą pomiaru przewodności , a jego regulacji poprzez jodometryczne oznaczanie aktywnego chloru (wg arkusza kontroli stężeń preparatu).

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - żółta ciecz
  Gęstość w temp. 20°C - 1,25 g/cm³
  pH - > 13 (1% obj. roztwór wodny, temp. 20°C)
  Przewodnictwo właściwe - 3,0 mS/cm (0,35% obj. roztwór wodny, temp. 20°C)
  Zdolność pianotwórcza - nie pieni się
  Opakowania - kanistry po 10, 25 i 30 kg
  Składowanie:
  preparat zachowuje swoje właściwości użytkowe przez okres 6 miesięcy; temperatura składowania 5°-35°C; chronić przed promieniowaniem słonecznym.
  Właściwości mikrobiologiczne: preparat niszczy następujące drobnoustroje:

  szczep czas tłumienia (min) szczep czas tłumienia (min)
  Streptococcus faecalis 5 Streptococcus agalactiae 85 5
  Staphylococcus aureus 5 Corynebacterium pyogenes 5
  Nocardia spec. 5 Escherischia coli 5
  Penicilliun glaucum 5 Geotrichum candidum 5
  Enterobacter aerogenes 5 Pseudomonas aeruginosa 5
  Bacillus subtiiis 60    

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  oznaczenie C żrący - zawiera aktywny chlor i wodorotlenki metali alkalicznych; w reakcji z kwasami wytwarza się chlor gazowy
  ZAGROŻENIA /R/:
  R 31-34 - wywołuje poważne oparzenia, w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/:
  S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz ochronę oczu i twarzy
  S 45 - w razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej

  Dokumentacja:
  świadectwo PZH - PZH HŻ/637/01/2003, karta charakterystyki MSDS PL.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl