C L A R I N    PNS
środek do usuwania osadów mineralnych


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Kwaśny preparat czyszczący zawiera mieszaninę kwasów nieorganicznych. Dzięki dobranej kombinacji kwasu i środka powierzchniowo-czynnego, preparat wnika również do grubszych warstw osadów i ułatwia usuwanie oddzielonych cząstek. Rozpuszcza osady białkowe, tłuszczowe i węglowodanowe oraz kamień mleczny, piwny i kotłowy.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony do stosowania w wielu gałęziach przemysłu spożywczego i działach produkcji i przetwórstwa rolnego.

 • mleczarstwo - mycie form serowarskich i twarożkarskich, zbiorników, rurociągów, maselnic, systemów napełniających oraz cystern mleka.
 • browarnictwo i przemysł napojowy - mycie zbiorników i pojemników, zwłaszcza beczek zwykłych i KEG.

  SPOSÓB UŻYCIA

 • mleczarstwo: stężenie zależnie od stopnia zabrudzenia 1-2% obj, temperatura 50-70oC, czas mycia 10 - 20 minut
 • browarnictwo i produkcja napojów: stężenia 1-2% obj, temperatura 50-70oC, czas mycia 10-20 minut
 • po zastosowaniu preparatu czyszczone powierzchnie spłukać wodą zdatną do picia.
 • pomiaru stężeń preparatu dokonywać można za pomocą miareczkowania: 10 ml roztworu do badania rozcieńczyć 40 ml wody destylowanej, dodać 2-5 fenoloftaleiny i miareczkować 0,1 N NaOH do zmiany zabarwienia. Zużycie NaOH w ml x 0,08 = % obj. CLARIN PNS UWAGA: Clarin PNS nie może być mieszany z preparatami myjšco-dezynfekującymi, zawierającymi chlor (powstawanie gazowego chloru).

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - bezbarwna ciecz
  pH < 1 (w temp. 20°C)
  Gęstość - około 1,21 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Przewodnictwo właściwe - 3,0 mS/cm (0,35 % obj. roztw. wodny, temp. 20°C)
  Zdolność pianotwórcza - nie pieni się
  Opakowania - kanistry po 5, 10, 30 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Oznaczenie C - substancja żrąca.
  Zagrożenia /R/: R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Określenia prawidłowego postępowania /S/:
  S 2 - przechowywać w zamknięciu, chronić przed dziećmi
  S 23 - nie wdychać oparów
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zapewnić pomoc lekarską
  S 27 - zabrudzone, przesiąknięte produktem ubranie należy natychmiast zdjąć
  S 28 - zabrudzoną skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody
  S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem /jeśli to możliwe - pokaż etykietę/

  DOKUMENTACJA
  świadectwo PZH - HŻ/03434/02, karta charakterystyki MSDS PL

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości przesyłką kurierską ADR na koszt odbiorcy
  b) większe ilości - wysyłka europaletą ADR (500-550 kg netto) na koszt odbiorcy
 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl