D I S A N
słabo alkaliczny preparat myj±co-dezynfekuj±cy
Czysta kuchnia, sklep


SKŁAD i WŁASNO¦CI

Pieni±cy preparat - stanowi mieszaninę kationowego i niejonowego zwi±zku powierzchniowo czynnego, substancji pomocniczych i pianotwórczych, IV-rzędowych soli amoniowych. Aktywny wobec bakterii G (+) oraz G (-), nie jest agresywny w stosunku do mytych lub dezynfekowanych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

 • w produkcji art. spożywczych, gastronomii i handlu - m.inn. do powierzchni kontaktuj±cych się z żywno¶ci±
 • do mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, urz±dzeń i pomieszczeń

  SPOSÓB UŻYCIA

 • stężenia roztworów roboczych:
     = mycie ręczne - roztwór 0,5 - 1,0%
     = mycie pianowe - roztwór 2,0 - 5,0%
     = dezynfekcja - roztwór 2%
 • nakładać natryskowo lub w postaci piany za pomoc± urz±dzenia pianotwórczego na myte lub dezynfekowane powierzchnie
 • drobne elementy myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
 • po myciu dokładnie spłukać

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - przezroczysta ciecz
  Gęsto¶ć - 1,02 g/cm³ (temp. 15°C)
  pH koncentrat - około > 10, pH 5 % roztw. wodnego - 10, pH 1 % roztw. wodnego - 9
  Opakowania - kanistry po 20 kg i 5 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
  ¶rodek szkodliwy, niepalny, przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C
  ZAGROŻENIA /R/: R 36 - działa drażni±co na oczy
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA/S/:
  S 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 39 - nosić odpowiedni± odzież ochronn±, rękawice, ochronę oczu i twarzy
  S 46 - w przypadku spożycia wezwać pomoc medyczn±

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ-06688/96, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 • do dz. Chemia Gospodarczado dz. chemia gospodarcza                                         pobierz cennik chemii grupy "R"                                         do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl