J O D O S O L
myj±co-dezynfekuj±cy do powierzchni nie kontaktuj±cych się z żywno¶ci±


SKŁAD I WŁASNO¦CI
JODOSOL - ciekły, pianowy preparat zawieraj±cy kwas fosforowy, ¶rodek powierzchniowo-czynny i aktywny jod - o dobrej trwało¶ci w charakterze czynnika bakteriobójczego.
Preparat wykazuje dobre własno¶ci bakteriobójcze i grzybobójcze.

ZASTOSOWANIE

 • w zakładach przemysłu spożywczego, w ubojniach, chłodniach, magazynach oraz w pomieszczeniach inwentarskich
 • do mycia kwa¶nego i dezynfekcji powierzchni nie kontaktuj±cych się z żywno¶ci±
 • do mycia i dezynfekcja ¶cian, posadzek, glazury oraz do powierzchni ze stali nierdzewnej

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować roztwór roboczy w stężeniu 0,5 - 3,0%
 • nakładać w postaci piany za pomoc± urz±dzenia pianotwórczego lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
 • pozostawić na mytych powierzchniach przez ok. 15 min, po myciu dokładnie spłukać wod±

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - brunatna ciecz
  pH 1% roztw. wodn. - poniżej 3
  Gęsto¶ć - około 1,16 g/cm³ (w temp. 15°C)
  Kwas fosforowy - do 20%
  Jod - 1,6 %
  Trwało¶ć preparatu - 60 dni
  Opakowania - kanistry po 5 i 30 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Oznaczenia: Xi substancja drażni±ca
  Przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C z dala od preparatów zasadowych
  Zagrożenia /R/: R 20/21 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drog± oddechow± i kontaktu ze skór±
  R 36/38 - drażni±cy dla oczu i skóry
  R 37 działa drażni±co na układ oddechowy
  Warunki bezpieczeństwa /S/: S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 23 - nie wdychać par i aerozolu
  S 25 - unikać zanieczyszczenia oczu
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast duż± ilo¶ci± wody, zwrócić się o pomoc lekarsk±
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skór± przemyć duż± ilo¶ci± wody z mydłem
  S 37/39 - podczas pracy stosować odpowiednie rękawice, ochronę oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ-739/94, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl