animowane logo

Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DEMI-CHEM PHU Marzenna Derezińska z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 104 lok.13.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, zwłaszcza do utrzymania kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym, zawierania umów sprzedaży, regulowania należności, udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie wysyłającej zamawiany towar, firmie kurierskiej w celu dostawy towaru, biuru rachunkowemu oraz ewentualnie firmie windykacyjnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, natomiast przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wymienionych

w pkt 3.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:

 

- dostępu do treści swoich danych,

- do ich sprostowania,

- do usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,

- do przenoszenia danych,

- do wniesienia sprzeciwu,

- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej, czy też uniemożliwić świadczenie usług na Pani/Pana rzecz
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez DEMI-CHEM PHU Marzenna Derezińska prosimy o kontakt:

 

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@demichem.hg.pl lub demichem@go2.pl  

- pisemnie, na adres ul. Puławska 104 lok.13  02-620 Warszawa.

Niniejsza informacja ma na celu spełnienie wymagań RODO, nie służy do celów marketingowych.

do str. głównej