S A N I T E X
myj±cy z dodatkiem dezynfekuj±cym QAV
Czysta kuchnia, sklep


SKŁAD I WŁASNO¦CI
SANITEX jest wodnym roztworem ¶rodków powierzchniowo czynnych, substancji pomocniczych oraz jako czynnika bakteriobójczego czwartorzędowych soli amoniowych (zawiera benzalkonium) przystosowanym do mycia pianowego. Wymywa osady organiczne i tłuszcze. Nie jest agresywny w stosunku do mytych powierzchni

ZASTOSOWANIE
W zakładach przemysłu spożywczego, gastronomii, w handlu i transporcie żywno¶ci do:

 • usuwania zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych
 • mycia i odkażania powierzchni urządzeń, narzędzi, drobnego sprzętu, stołów, blatów itp
 • mycia ¶cian i posadzek w pomieszczeniach oraz mycia wnętrza ¶rodków transportu do przewozu żywno¶ci

  SPOSÓB UŻYCIA

 • do mycia przygotować roztwór roboczy w stężeniu 2-5%, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni
 • nakładać ręcznie lub w postaci piany za pomoc± urz±dzenia pianotwórczego na myte powierzchnie
 • drobne elementy myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
 • pozostawić na 15-30 minut,
     - w razie potrzeby przed spłukaniem mechanicznie usun±ć brud;
     - następnie spłukać wod± do zaniku piany.
  UWAGA: nie należy ł±czyć preparatu ze innymi ¶rodkami myj±cymi, szczególnie zawieraj±cymi aktywny chlor !

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - przezroczysta ciecz
  Zapach - charakterystyczny dla soli QAV
  pH 5% roztw. wodn. - 8
  Gęsto¶ć - 1,04 g/cm³ (w temp. 15°C)
  Opakowania po 0,9 kg oraz kanistry po 5 i 20 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Oznaczenie: Xi substancja drażni±ca.
  Preparat jest niepalny. Przechowywać w temp. powyżej +10 °C.
  ZAGROŻENIA /R/: R 36 - działa drażni±co na oczy
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/: S 1 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
  S 36 - założyć ochronę oczu i twarzy
  S 46 - po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ-13484/94, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 • do dz. Chemia Gospodarczado dz. chemia gospodarcza                                         pobierz cennik chemii grupy "R"                                         do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl