S A N O L
słabo alkaliczny preparat myj±co-dezynfekuj±cy

SKŁAD i WŁASNO¦CI
SANOL jest wodnym roztworem alkaliów, zwi±zków powierzchniowo-czynnych, substancji pomocniczych, oraz czynnika bakteriobójczego - chlorku dimetyloalkilobenzalkoniowego. Preparat nie jest agresywny w stosunku do mytych lub dezynfekowanych powierzchni

ZASTOSOWANIE
W zakładach przemysłu spożywczego do usuwania zanieczyszczeń białkowych.

 • pianowe mycie i odkażanie powierzchni produkcyjnych, mycie ¶cian i posadzek, mycie narzędzi i drobnego sprzętu
 • mycie wewnetrznych powierzchni zbiorników oraz pojemników w przemy¶le mleczarskim

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować roztwór roboczy o stężeniu 2,0 - 5,0%, nakładać ręcznie lub w postaci piany za pomoc± urz±dzenia pianotwórczego na myte powierzchnie
 • drobne elementy myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
 • po myciu dokładnie spłukać

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - ciecz przezroczysta do lekko słomkowej
  Gęsto¶ć - 1,04 g/cm³ (temp. 15°C)
  pH 1 % roztw. wodnego - > 10
  Opakowania - kanistry po 5 i 20 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
  oznaczenie C - substancja żr±ca, zawiera alkalia, niepalna. Przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C
  Zagrożenia /R/:R 34 - wywołuje oparzenia
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast duż± ilo¶ci± wody i zwrócić się o pomoc lekarsk±
  S 27 - zdj±ć natychmiast cał± zanieczyszczon± odzież
  S 28 - zanieczyszczon± skórę przemyć natychmiast duż± ilo¶ci± wody i zwrócić się o pomoc lekarsk±
  S 36/37/39 - nosić odpowiedni± odzież ochronn±, rękawice, ochronę oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH:HŻ-09295/94, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl