S O L T A N K - N
niepieni±cy - do mycia mechanicznego i w obiegach zamkniętych


SKŁAD
SOLTANK-N - kwa¶ny preparat myj±co-dezynfekuj±cy, stanowi mieszaninę kwasu fosforowego, ¶rodków powierzchniowo - czynnych oraz czwartorzędowych soli amoniowych.

ZASTOSOWANIE

 • mycie urz±dzeń w zakładach przemysłu spożywczego
 • mycie w obiegach zamkniętych, w tym CIP
 • mycie i dezynfekcja urz±dzeń - powierzchni kontaktuj±cych się z żywno¶ci± - w tym nastrzykiwarek w z-dach mięsnych

  SPOSÓB UŻYCIA

 • W obiegach zamkniętych:
  = przygotować roztwór o stężeniu 2%
  = uruchomić pompę obiegow± i wprowadzić roztwór do instalacji
  = cyrkulować w obiegu zamkniętym przez 15-20 min
  = opróżnić dokładnie urz±dzenie z roztworu i dwukrotnie przepłukać czyst± wod±
  = sprawdzić (papierkiem o zakresie pH 4,8 - 6,8) odczyn roztworu po drugim płukaniu - powinien wynosić co najmniej pH 6,6
  = w razie potrzeby czynno¶ć płukania powtórzyć.

 • Mycie nastrzykiwarek
  = usun±ć z nastrzykiwarki roztwór solanki i oczy¶cić igły oraz przeno¶nik z większych pozostało¶ci surowca
  = sporz±dzić roztwór myj±cy w proporcji 2 kg preparatu Soltank-N na 100 l ciepłej wody
  = uruchomić urz±dzenie i wprowadzić roztwór do instalacji solanki
  = Po 15-20 min opróżnić nastrzykiwarkę z roztworu myj±cego i płukać urz±dzenie w sposób podany powyżej

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - ciecz o barwie słomkowej
  pH koncentrat - < 1, 5 % roztw. wodnego - 1, 1 % roztw. wodnego - 2
  Gęsto¶ć - 1,27 g/cm³ (w temp.20°C)
  Kwas fosforowy - do 40 %
  Opkaowania - kanistry po 5 kg i 25 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA 
   C - substancja żr±ca. Preparat niepalny. Przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C z dala od preparatów zasadowych.
  Zagrożenia /R/:
  R 34 - wywołuje oparzenia
  R 40 - szkodliwy w przypadku spożycia
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast duż± ilo¶ci± wody i zwrócić się o pomoc lekarsk±
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skór± przemyć duż± ilo¶ci± wody z mydłem
  S 36/37/39 - nosić odpowiedni± odzież ochronn±, rękawice oraz ochronę oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ/01791/01. ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) poniżej 200 kg - ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) od 200 kg ł±cznego zamówienia j/w dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl