S T E R I N O X   DPP   50
środek dezynfekujący z kwasem nadoctowym


SKŁAD I WŁASNOŚCI
STERINOX DPP 50 jest preparatem dezynfekującym na bazie kwasów nadoctowego i fosforowego oraz kwasu octowego i nadtlenku wodoru.
Preparat skutecznie niszczy wszystkie rodzaje mikroorganizmów, także formy przetrwalnikowe, zarodki i wirusy.
Nie zawiera chloro-organicznych połączeń metali ciężkich. Przestosowany do pomiaru przewodnictwa właściwego.

ZASTOSOWANIE
Do dezynfekcji urządzeń, zbiorników , rurociągów - mających kontakt z żywnością - w sterowanych konduktometrycznie systemach mycia i dezynfekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Dezynfekcję prowadzi się w układach obiegowych CIP, gdzie automatyka lub system komputerowy reguluje stężenie preparatu - przez pomiar przewodnictwa właściwego roztworów czynnych.
Sporządzanie roztworów preparatu:
* dozowanie periodyczne lub ciągłe Sterinoxu do wody, tak by utrzymać wymagane stężenie - zgodnie z programem systemu
Czas dezynfekcji roztworem bieżącym jest ustawiany indywidualnie dla danego systemu, zależy od wielkości mytych urządzeń, jak również od temperatury.

Stężenia:
stosuje się na ogół stężenia - 0,14 - 2,40 % (co odpowiada stężeniu kwasu nadoctowego 0,005-0,01%).
Po dezynfekcji urządzenia należy spłukać wodą zdatną do picia.

DANE TECHNICZNE
Wygląd - bezbarwna ciecz
pH 1% roztw. wodn. - około 2 (w temp. 20°C)
Gęstość - około 1,1 g/cm³
Zawartość kwasów:
- kwas nadoctowy poniżej 5%
- kwas fosforowy - poniżej 5%

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA   oznaczenia: C substancja żrąca, O substancja utleniająca.
ZAGROŻENIA / R /: R 34 - wywołuje oparzenia
R 37 - działa drażniąco na układ oddechowy
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA / S /:
S 1/2 - przechowywać w zamknięciu poza zasięgiem dzieci
S 3 - przechowywać w chłodnym miejscu
S 7/9 - przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w pomieszczeniu wentylowanym
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
S 37/38 - podczas pracy stosować odpowiednie rękawice oraz ochronę oczu i twarzy
S 38 - w przypadku złej wentylacji załóżyć odpowiedni sprzęt do oddychania
45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeżeli to możliwe pokaż etykietę)

DOKUMENTACJA
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", świadectwo PZH (dla Sterinoxu) - HŻ-11981/97, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

Nazwa preparatu
Opakowania
Cena
netto zł/kg

Podatek VAT

Sterinox 50
do pomiaru przewodnictwa

po 30 kg
na zamówienie

22

WARUNKI DOSTAWY
a) preparat jest przygotowywany na zamówienie - minimalna ilość 200 kg, cena kalkulowana wg wielkości zamówienia, dostawa w rejonach obsługiwanych transportem producenta bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl