D I S A N    -   ODMIANA   NISKOPIENIˇCA
słabo alkaliczny preparat myj±co-dezynfekuj±cy

SKŁAD i WŁASNO¦CI
DISAN "odmiana niskopieni±ca" - stanowi mieszaninę kationowego i niejonowego zwi±zku powierzchniowo czynnego, substancji pomocniczych - w tym pianotwórczych - z dodatkiem czwartorzędowych soli amoniowych. Preparat wymywa osady organiczne, białka i tłuszcze. Jest aktywny wobec bakterii G (+) oraz G (-). Nie jest agresywny wobec mytych lub dezynfekowanych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

 • w zakładach przemysłu spożywczego:
  - do mycia i dezynfekcji urz±dzeń technologicznych - w tym: tanków, zbiorników, fermentorów, przewodów przesyłowych czyszczonych w systemie automatycznym (CIP)
  - do okresowego mycia ¶cian i posadzek w pomieszczeniach produkcyjnych
  - do mycia elementów (np. pojemników) z aluminium i tworzyw sztucznych
  - o okresowego mycia i dezynfekcji urz±dzeń sanitarnych, blatów, podłóg itp. w systemie mechanicznym i ręcznym
 • z uwagi na odczyn bliski neutralnemu (lekko alkaliczny) preparat może być stosowany do mycia dowolnego rodzaju powierzchni - w tym nieodpornych na czynniki agresywne jak aluminium i metale kolorowe oraz ich stopy, tworzywa sztuczne i guma
 • Preparat można stosować jako : a) - ¶rodek dezynfekuj±co-myj±cy w roztworze wodnym o odczynie lekko alkalicznym; b) - dodatek do roztworu sody kaustycznej - poprawiaj±cy własno¶ ci mycia i dezynfekcji roztworów roboczych

  SPOSÓB UŻYCIA

 • stężenia roztworów roboczych: wodny roztwór 0,5 - 5,0 %, mycie w temperaturze 10 - 75°C; dodatek 0,1 - 0,2 % obj. do roztworu sody kaustycznej (o stężeniu NaOH - 0,5 - 2 %), mycie w temperaturze - 25 - 40°C; dezynfekcja - roztwór 2%
 • po myciu dokładnie spłukać duż± ilo¶ci± wody
  UWAGA: nie należy ł±czyć preparatu z innymi ¶rodkami myjącymi, szczególnie zawieraj±cymi aktywny chlor !

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - przezroczysta ciecz
  Gęsto¶ć - 1,02 g/cm³ (temp. 15°C)
  pH koncentrat - > 10, pH 5 % roztw. wodnego - 10, pH 1 % roztw. wodnego - 9
  Opakowania - kanistry po 20 kg i 5 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
  ¶rodek szkodliwy, niepalny, przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C
  Zagrożenia /R/: R 36 - działa drażni±co na oczy
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 39 - nosić odpowiedni± odzież ochronn±, rękawice, ochronę oczu i twarzy
  S 46 - w przypadku spożycia wezwać pomoc medyczn±

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ-06688/96, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl