D I S A N
słabo alkaliczny preparat myj±co-dezynfekuj±cy

SKŁAD i WŁASNO¦CI
DISAN - stanowi mieszaninę kationowego i niejonowego zwi±zku powierzchniowo czynnego, substancji pomocniczych - w tym pianotwórczych. Zawiera czwartorzędowe sole amoniowe. Preparat jest aktywny wobec bakterii G (+) oraz G (-). Nie jest agresywny w stosunku do mytych lub dezynfekowanych powierzchni.

ZASTOSOWANIE
W zakładach przemysłu spożywczego do mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, urz±dzeń i pomieszczeń - w tym powierzchni kontaktuj±cych się z żywno¶ci±.

SPOSÓB UŻYCIA

 • stężenia roztworów roboczych: mycie ręczne - roztwór 0,5 - 1,0%, mycie pianowe - roztwór 2,0 - 5,0%, dezynfekcja - roztwór 2%
 • nakładanie natryskowo lub w postaci piany za pomoc± urz±dzenia pianotwórczego na myte lub dezynfekowane powierzchnie
 • drobne elementy myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
 • po myciu dokładnie spłukać

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - przezroczysta ciecz
  Gęsto¶ć - 1,02 g/cm³ (temp. 15°C)
  pH koncentrat - około > 10, pH 5 % roztw. wodnego - 10, pH 1 % roztw. wodnego - 9
  Opakowania - kanistry po 30 kg i 5 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
  ¶rodek szkodliwy, niepalny, przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C
  Zagrożenia /R/: R 36 - działa drażni±co na oczy
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 39 - nosić odpowiedni± odzież ochronn±, rękawice, ochronę oczu i twarzy
  S 46 - w przypadku spożycia wezwać pomoc medyczn±

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ-06688/96, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl